BILLION PLUS 2014 Annual Outing

Billion Plus จัดกิจกรรม Staff Outing Trip ให้แก่พนักงานเพื่อเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสนุกสนานและความสามัคคีภายในองค์กร เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืนโดยในปีนี้จัดขึ้น ณ อ่าวหวาย เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15